top of page
אודות.jpg

מטרת המחקר הנעשה במעבדה לטייב את תהליכי התפתחות קריירה של הפרט באמצעות
הבנה רחבה ומדויקת יותר של הממשק עבודה-משפחה. המחקרים המבוצעים במעבדה
מתחקים אחר תרומתם של משתנים אישיים וסביבתיים להסברת היחסים הקונפליקטואלים
והמעשירים שבין תפקידי החיים בשלבי חיים שונים
 
תשומת לב מיוחדת ניתנת לאוכלוסיות מוחלשות: נשים, מיעוטים ואנשים עם צרכים מיוחדים
ולתהליכי החקירה והבניית הזהות התעסוקתית והמשפחתית המתרחשים בקרב אוכלוסיות אלו
 
חוקרות המעבדה מעורבות גם בתכניות התערבות מבוססות מחקר אשר פותחו במעבדה 
ומיושמות במסגרות חברתיות שונות - בתי ספר, מרכזי צעירים, חדרי מורים
  פעילות המעבדה מתמקדת במחקרים ובתרגום הידע הקיים לתכניות התערבות והפצתו באמצעות תכנית לימודים, הרצאות, ימי עיון והנגשת המידע לציבור
בימים אלו מתמקדות חוקרות המעבדה במחקרים העוסקים בשילוב שבין לימודים ועבודה בקרב בני נוער (היבטים של קונפליקט והעשרה) והשלכותיהם על תפקודי חיים, במושג "עבודה ראוייה" וביטוייו בשלבי חיים שונים  ובתוכניות חינוך לקריירה במקצועות המדעים בקרב סטודנטיות בשלבי התפתחות שונים
קרן גנדיר, קרן רוטשילד ,(ISF) מחקרים אלו ממומנים על ידי הקרן הישראלית למדע
ׁׂׂ.(APA) וקרן המחקר של אגודת הפסיכולוגים האמריקאית

bottom of page